گواهینامه های اروند سامانه طراح

 

در راسـتای رسـیدن به اهــداف بلـند مدت، بهــبود کیفیت تولیدات و خــدمات ارائه شده، رضایتمـندی مشتریان و بستر سازی صــادرات محصولات، شرکت اروند ســامانه طراح همواره در تلاش برای ارتقای توانمندی‌های سازمان در زمینه های مدیریت، استانداردسازی و به روز رسانی روش های اجرایی  است. پیاده سازی مدیریت فناوری و تضمین کیفیت از مهمترین محورهای این فعالیت‌ها است.

X