در بســیاری از پایانه‌هــای صـــادرات یا واردات نفـــتی دریایی از شیلنگ‌هـــای شــــناور یا زیرآبـــی جهت انتقال نفت و  فرآورده‌های نفتی و میــعانات گازی از پایانه مستقر در خشــکی به لنـگرگاه شــناور مهـــارشده (SBM) و سپس از آنجا به نفت‌کش‌ها، استــفاده می‌شود. نظر به شرایط جــوی متغیر و امــکان بروز شــرایط اضطراری، ممکن است این  شیلنگ‌ها مورد کشش واقع شده و بریده شوند. در این صورت قبل از بسته شدن شیرها، حجم زیادی سیال نفتی وارد دریا شده و علاوه بر خطر آتش‌سوزی، منجر به بروز فاجعه زیست‌محیطی و تبعات مالی گسترده می‌گردد. برای جلوگیری از این اتفاق، در مسیر شیلنگ‌ها از یک اتصال دوتکه جداشونده استفاده می‌شود که یک یا دو شیر مجهز به عملگر با فیوز مکانیکی در آن نصب شده است. در صورت ایجاد کشش تا حد معین، دوتکه این اتصال کاملاً از هم جدا شده و عملگر مکانیکی موجب بسته شدن شیرها و توقف جریان سیال می‌گردد. اتصال جداشونده تنها دو تولیدکننده بین‌المللی دارد. شرکت اروند سامانه طراح موفق به طراحی دو مدل دریچه‌ای و گلبرگی این تجهیز در اندازه‌های مختلف شده است.

  • طراحی دو مدل دریچه‌ای و گلبرگی

  • اتصال جداکننده اضراری دریایی در اندازه‌های مختلف