نظر به ارزش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، انتقال این کالاها را انتقال وکالتی (Custody Transfer)می‌نامند. در این نوع تبادل، حجم سیال به‌دقت اندازه‌گیری می‌شود. در حین انتقال وکالتی، دقت اندازه‌گیری هم برای شرکتی که مواد را تحویل می‌دهد و هم برای گیرنده، از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین دلیل دستگاه‌های اندازه‌گیری به‌صورت مداوم تنظیم و کالیبره می‌شوند. علاوه بر کالیبراسیون، پیش و پس از هر فرآیند انتقال، صحت عملکرد دستگاه اندازه‌گیری بررسی و تأیید (Prove) می‌شود. نظر به اهمیت این موضوع، استانداردهای ویژه‌ای برای اندازه‌گیری، کالیبراسیون و صحت سنجی پایانه‌های نفتی ایجاد شده است. طراحی و ساخت این تجهیزات نیازمند در اختیار داشتن فناوری و تجهیزات ویژه و احاطه بر استاندارد‌های مبنا و دانش اندازه‌شناسی (Metrology) است. شرکت اروند سامانه طراح آمادگی تولید و ساخت انواع صحت‌سنج‌های لوله‌ای (U Prover)، صحت‌سنج‌های مخزنی (Tank Prover) و ظروف حجم دقیق (Measure Can) را دارد.

  • فناوری و تجهیزات ویژه

  • احاطه بر استاندارد‌های مبنا و دانش اندازه‌شناسی

  • آمادگی تولید و ساخت انواع صحت‌سنج‌ها