مبدل های صفحه‌ای جزء جديدترين تجهيزات فرآيندی محسوب می‌شوند. اين مبدل‌ها از تعداد زيادی صفحه موازی موج‌دار تشكيل شده‌اند كه سيال سرد و گرم به‌صورت يك ‌در ميان بين اين صفحات جريان می‌يابد. سطح تبادل زياد اين نوع مبدل باعث شده در بازده برابر، حجم بسيار كمتری نسبت به مبدل‌های پوسته و لوله اشغال كند. همچنين تعمير و نگهداری اين نوع مبدل بسيار ساده‌تر است. موج روی سطح صفحات، به‌منظور ايجاد رژيم جريان خاص بين دو صفحه متوالی با استفاده از قالب‌های پرس يكپارچه با صافی سطح بسيار بالا ايجاد می‌شود. شكل، توالی، عمق و تعداد اين موج‌ها مستلزم طراحی و مدلسازی بسيار پيچيده كامپيوتری و انجام آزمايش‌های گران‌قيمت است. از اين رو اكثر شركت‌های توليد مبدل صفحه‌ای، اين صفحات را از خارج كشور وارد می‌كنند و يا تعداد محدودی قالب‌های كلی در اختيار دارند كه برای انواع نيازها از همين قالب‌ها استفاده می‌نمايند.

شرکت اروند سامانه طراح نرم افزار لازم برای طراحی و مدلسازی این صفحات و ماشین‌آلات ساخت قالب پرس آن‌ها را در اختیار داشته و می‌تواند در صورت لزوم، صفحات جدید را طراحی و تولید نماید.

  • جديدترين تجهيزات فرآيندی

  • سطح تبادل زياد

  • تعمير و نگهداری بسيار ساده‌تر