مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله در بسياری از صنايع توليدی مورد استفاده قرار می‌گيرند. از اين ‌رو دارای تنوع بسيار زيادی در مدل، اندازه و جنــس هســتند. علاوه بر مدل‌های مرســوم که دو سـیال مختلف از لوله و پوسته  عبـور    می‌کنند، در مواردی به جای لوله از المان‌های حرارتی الکتریکی برای گرم کردن سیال استفاده می‌شود. طراحی بهينه مبدل‌های حرارتی نيازمند بكارگيری دانش طراحی فرآيند، محاسبات پيچيده مكانيك سيالات و دانش انتخاب مواد و متالورژی است. پوسته مبدل، يك مخزن تحت‌فشار محسوب می‌شود كه لازم است با دقت طراحی شود. شبــكه لوله داخـــلی نيز بايد با در نظــر گرفـــتن ملاحظات ويژه ای  از جمــله مسائل مربوط به انبساط حرارتی، رسوب‌گذاری و سايش، ضرايب بهينه انتقال حرارت، افت فشار بهينه، سهولت تميزسازی و تعمير و نوع آب‌بندی طراحی گردد. همچنين برای توليد و آزمودن اين نوع مبدل، تجهيزات متنوعی مورد نياز است.

شركت اروند سامانه طراح از تجربه و امكانات لازم در زمينه طراحی، ساخت و تعميرات انواع مبدل‌های حرارتی و شبكه لوله داخلی آن‌ها برخوردار است و می‌تواند با توجه به نياز فرآيندی، اقدام به طراحی و توليد انواع مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله نمايد.

  • طراحی و توليد انواع مبدل‌های حرارتی پوسته و لوله

  • تجربه و امكانات لازم در زمينه طراحی، ساخت و تعميرات انواع مبدل‌های حرارتی